Üldainete ja esmaabi koolitused
Koolituskalender
Spordi üldainete õppekavad

Purjetamiskoolitused
2024. aasta purjetamistreenerite erialaste tasemekoolituste teooriaosade toimumise info on siin.
Purjetamisalased koolitusseminarid: puri@puri.ee
Purjetamistreenerite õppekavad

Purjetamistreeneri õpe Tartu Ülikoolis:
Alates 2014. aasta sügisest on Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonnas kehalise kasvatuse ja spordi erialal sporditeaduse bakalaureusekraadi omandades võimalik valida sportliku eriala õppeaineks purjetamine. Nominaalõppeaeg on kolm aastat ning koosneb kolmest kursusest (6 semestrit). Erialase teooria maht on semestris 40-48 loengut, millele järgnevad lõputöö ja eksam. Lisaks tuleb läbida õppeprogrammi vältel spordiala praktika. Õppeprogrammi läbimine annab eelduse purjetamistreeneri kutse saamiseks – ülikooli lõpetamise järel saab omandatud tunnistusega tulla EJL-i purjetamistreeneri viienda taseme kutseeksamile.
Lisainformatsioon:
Andrus Poksi
Õppeaine kuraator
Telefon: 50 35 030
E-post: andrus@librix.ee

Vaatlusanalüüsi teel koolitustundide arvestamise kord
Eesmärk:
1. Teiste treenerite treeningtundide külastamine õppe-eesmärgil erialase täiendkoolituse tõhustamiseks.
2. Treeningute külastamise arvestamine erialase täiendkoolitusena.
Oluline on järgida järgmisi põhimõtteid:
1. Täiendkoolitustunde saab arvestada vaid erinevate kõrge kvalifikatsiooniga (IV ja V kutsetase ning rahvusvaheliselt tunnustatud) treenerite tunde külastades;
2. Külastatav tund peab olema taotletaval erialal;
3. Tunni külastamisel on oluline õpitu ja omandatu;
4. Kutsekomisjon võib arvestada 60st täiendkoolituse tunnist kuni 12 tundi dokumenteeritud vormide alusel;
5. Külastatav treener peab olema õigeaegselt informeeritud ja külastusega nõus;
6. Külastataval treeneril on õigus tutvuda vaatlusanalüüsiga;
7. Taotleja peab esitama kutsekomisjonile tõendusmaterjalina kinnituse tunnis vaatlejana osalemise kohta ning tunni analüüsi (vorm 1 ja vorm 2).

Purjetamistreeneri praktilise eksami läbiviimise kord

EKR 3 ja 4 praktika analüüsi vorm

EKR 5 ja 6 praktika analüüsi vorm