Agnes Lill ja Andrus Poksi jätkavad tööd rahvusvahelise purjetamisliidu komisjonides


Andrus Poksi Foto autor: Mikhail Kireev

Rahvusvahelise purjetamisliidu World Sailing nõukogu kinnitas liidu komisjonide koosseisud aastateks 2021 – 2024. Neljandat ametiaega panustab kõrgetasemelistes töögruppides maailma purjetamise arendamisse Andrus Poksi ning kolmandat ametiaega Agnes Lill.

World Sailing’u komisjonide liikmed on oma valdkonna spetsialistid, kelle hulgas on nii rahvusvaheliselt tuntud purjetajaid, võistlusametnikke, treenereid kui spordijuhte. Nende ülesandeks on pakkuda World Sailing’ule ekspertnõu spordiala üleilmseid huvisid ja heaolu silmas pidades.

Neljaks aastaks valitavatesse komisjonidesse kandideerimiseks saatis World Sailing kõikide oma liikmesriikide rahvuslikesse purjetamisliitudesse ankeedid, mille komisjonidesse pürgijad ära täitsid. Sealjuures said nad ise valida, millistesse komisjonidesse kuuluda soovivad. Rahvuslikest purjetamisliitudest laekunud avalduste alusel tegi World Sailing’u juhatus kandidaatide seast valiku, arvestades nende kogemusi ja teadmisi, head naiste osakaalu ja tugevat geograafilist esindatust komisjonide koosseisudes, samuti seda, et kaasatud oleks ka alles arenevaid purjetamisriike ning uusi inimesi, kes tooksid endaga kaasa värskeid ideid.

Järgmisel tööperioodil juhib Andrus Poksi Rahvusvaheliste kohtunike komisjoni tööd ning on liikmeks veel Võistlusametnike komisjonis ja Võistlusreeglite komisjonis.

Järgnevad neli aastat saavad olema World Sailing’u komisjonides põnev, kuid kindlasti ka töömahukas aeg,” sõnas Andrus Poksi. “Rahvusvaheliste kohtunike komisjoni esimehena on minu üheks suuremaks eesmärgiks IT-valdkonna laiendamine ja arendamine võistlusametnike administreerimisega seonduvates tegemistes. See tähendab, et kohtunike erialane tegevus saab automaatselt fikseeritud andmebaasi, kust seejärel on võimalik analüüsida nende tegevust (millised võistlused, võistlusklassid, võistluste tase, ametniku ülesanded, kogemused jpm) ning seda kasutades teha paremaid otsuseid valdkonna arendamiseks. Teine suurem eesmärk on pöörata suund taas kohtunike juurdekasvu soodustamise poole. Viimaste aastatega on see tendents olnud selgelt negatiivne – ametnike arv World Sailing’us on pidevalt langenud. Suures osas on need põhjused ka teada ning sellega tuleb nüüd aktiivselt tegeleda. Olles ka Võistlusametnike komisjoni (mille alla kuuluvad kohtunike, mõõtjate, võistlusjuhtide ja vahekohtunike komisjonid) liige võin öelda, et suures osas puudutab ülalöeldu kõiki võistlusametnikke.”

Võistlusreeglite komisjonis saab samuti jätkuvalt huvitav olema, kuna nii nagu kogu elu meie ümber, on ka reeglid pidevas muutumises. Paadiklassid muutuvad kiiremaks, päris palju näeme juba, kuidas liigutakse vee kohal foilides, mitte enam vee sees “ujudes” ning sellega kaasnevad kohe ka reeglite muutused. Nii-öelda “aeglaste” paatide reeglid ei tööta samaväärselt kiirete paatide juures ning see nõuab detailset analüüsi ning reeglite muutmist vastavalt. Lisaks tungib heas mõttes IT-tehnoloogia ka purjetamises jõudsalt peale ning see tähendab samuti ka reeglite vastavusse viimist tehnoloogilise arenguga. Minu töö World Sailing’u komisjonides on suuresti aitanud kaasa ka koduse purjetamiselu arendamisele ning kindlasti jätkub see ka edaspidi,” sõnastas Poksi ees ootavad väljakutsed.

Agnes Lill jätkab Rahvusvaheliste mõõtjate komisjonis ja Purjetamisvarustuse reeglite komisjonis, lisaks on ta tegev Purjetamisvarustuse reeglite koostamise töögrupis.

Agnes Lill Foto autor: Kristian Kruuser
Agnes Lill
Foto autor: Kristian Kruuser

Minul algab World Sailing’u ridades kolmas nelja-aastane tööperiood. Kahes komisjonis – Rahvusvaheliste mõõtjate komisjonis ja Purjetamisvarustuse reeglite komisjonis – algab teine ametiperiood, lisaks sellele kuulun endiselt ka Purjetamisvarustuse reeglite koostamise töögruppi. On suur au olla valitud ühe spordiala katusorganisatsiooni ekspertrühmadesse, kus kindlasti meie laiem eesmärk on muuta (purjetamis)maailma aina paremaks. See “paremaks muutmine” võib kõlada klišeena, kuid kõik komisjonid ja töögrupid on kokku kutsutud sooviga arendada ja edendada meie spordiala reegleid ning regulatsioone nõnda, et võimalikult paljud aspektid on kaetud ning ajaga kaasas käivad. Nagu enamik distsipliine, nii areneb ka purjetamine praegusel ajal ülehelikiirusel ning täna välja antud raamat võib selle trükist tulekuks olla kohati moraalselt vananenud, kuid töö selle taustal käib pidevalt edasi,” sõnas Agnes Lill.

Rahvusvaheliste mõõtjate komisjonis seisame selle eest, et olemasolevad mõõtjad ning varustuse kontrolli inspektorid oleksid alati kõrgel tasemel, samaaegselt tegeleme ka uute mõõtjate otsimise, leidmise ning koolitamisega. Purjetamisvarustuse komitee ülesandeks on täiendada ja täiustada varustusele kehtestatud reegleid. Sarnaselt purjetamise võistlusreeglitega ilmub iga nelja aasta tagant ka purjetamisvarustuse reeglite raamat – selle koostamisega me suurelt jaolt tegeleme. Samuti nõustame erinevaid klasse nende reeglite osas ning hoiame silma peal litsentseeritud varustuse tootjatel, et kõik protsessid oleksid standardsed ning vastaksid kehtivatele normidele,” kirjeldas ta ees ootavat tööpõldu. „Lisaks üsnagi tehnilisele tööle saab seesuguses suures organisatsioonis kaasa lüües palju rahvusvahelisi kontakte ning ka sõpru, keda muidu ehk kunagi leidnud poleks, seega on see osa justkui kirss tordil.”

World Sailing on maailma purjesporti juhtiv katusorganisatsioon, mis on ametlikult tunnustatud Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt. 1907. aastal asutatud organisatsioon koosneb 145 rahvuslikust purjetamisliidust ja enam kui 100 ülemaailmsest klassiliidust.

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.

Avaldatud: 02.veebruar kell 04:35